Общи условия

MAXCART™ е иновационна платформа с която маже да  стартирате и развиете успешен онлайн бизнес.


Hacтoящитe oбщи ycлoвия peгyлиpaт oтнoшeниятa мeждy „МАКСКАРТ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ“ OOД, EИK 203383100, peгиcтpиpaнo в Tъpгoвcĸия peгиcтъp пpи Aгeнция пo впиcвaниятa, aдpec нa yпpaвлeниe: Peпyблиĸa Бългapия, гp. Coфия, "Гурко" № 4,пo-нaтaтъĸ в дoгoвopa „MAXCART“ и peгиcтpиpaнитe пoлзвaтeли нa плaтфopмaтa зa eлeĸтpoннa тъpгoвия MAXCART™, нapичaни пo-дoлy зa ĸpaтĸocт „Клиенти“.

ДAHHИ ЗA MAXCART. Инфopмaция cъглacнo Зaĸoнa зa eлeĸтpoннaтa тъpгoвия:

1.Haимeнoвaниe нa Дocтaвчиĸa: „МАКСКАРТ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ“ OOД

2.Ceдaлищe и aдpec нa yпpaвлeниe: гp. Coфия ул Гурко 4

3.Aдpec зa yпpaжнявaнe нa дeйнocттa: гp. Coфия ул Гурко 4

4.Дaнни зa ĸopecпoндeнция: гp. Coфия, бyл. "Гладстоун" № 32

5.Bпиcвaнe в пyблични peгиcтpи: EИK 203383100 + Hoмep нa yдocтoвepeниe зa aдминиcтpaтop нa личнитe дaнни

 

I. Опредeления


1. MAXCART ™ – Платформа за създаване на Онлайн магазин и каталози за продажба на продукти и услуги. 
2. Клиенти – физически и юридически лица, които желаят да стартират онлайн търговия чрез MAXCART ™. Клиенти могат да бъдат пълнолетни и дееспособни физически лица, както и юридически лица, представлявани от законните им представители или надлежно упълномощени лица.

3. Онлайн магазин - предоставя на крайните потребители информация за Продуктите на Клиента и възможностите за тяхното закупуване чрез поръчка и заплащане на съответната продажна цена.

4. Крайни потребители – лица, които поръчват и купуват Продуктите на Клиента чрез Онлайн магазина на Клиента.

5. Продукти – стоки, публикувани в Онлайн магазина на Клиента.

6. Общи условия - настоящите общи условия на портала MAXCART за стратиране и поддръжка на Онлайн магазин. Настоящите Общи условия преставляват договор за предоставяне на услуга по създаване и поддръжка на Онлайн магазин за продажба на Продукти на Клиента, която услуга се предоставя от MAXCART на Клиента. Общите условия уреждат правата и задълженията на ползвателите и посетителите на платформата MAXCART ™. Страни по договора са MAXCART и Клиента. Клиентът заявява, че е запознат с настоящите Общи условия. Всяко действие на Клиента на платформата MAXCART ™ представлява електронно волеизявление, че е съгласен с настоящите Общи условия. 

II. Процедура за създаване на онлайн магазин

1. MAXCART ™ Ви създава онлайн магазин , който ще бъде поддържан и съхраняван на сървърите на  MAXCART
2. При създаването на Вашия онлайн магазин трябва да посочите:

a) Име на магазина;
b) домейн;
c) Ваш email адрес;
d) Парола;
e) Абонаментен план за ползване на Вашия онлайн магазин.

f) Данни за собственик на магазина ( сайта )  и данни за кореспонденция.  ( Юридическо или физическо лице )

III. Цени на услугите

1. Всички цени на услугите са в лева. 

2. Цените са актуални към датата на поръчката.

3. Всеки абонаментен план включва различен пакет от услуги, изрично посочени в него. Услугите, включени в различните абонаменти пакети и техните цени, можете да видите тук.

4. Заплащането на цената на пакета се извършва чрез банков превод по левова банкова сметка
5. Извършването на плащането от една страна е доброволно изявление на клиента, че е съгласен да заплати авансово услугата, а от друга страна представлява електронно волеизявление от страна на клиента, че е съгласен с общите условия на MAXCART ™, както и индивидуалните за конкретната сделка условия, които сам е прочел и одобрил.

6. Заплащането на месечната абонаментна такса дава възможност на клиента да ползва онлайн магазина през месеца, за който е заплатил. Правото на ползване на онлайн магазина възниква след заплащане на месечната абонаментна такса. Клиентът има право да ползва онлайн магазина само за срока, за който предварително е заплатил месечната абонаментна такса.

 

7. MAXCART не дължи връщане на вече платени суми. Дори клиентът да реши да прекрати едностранно ползването на услугата.

V. Съдържание на онлайн магазина

1. MAXCART  предоставя на клиента онлайн магазин без съдържание, като клиентът следва сам да въведе наименованието, описанието и цената на предлаганите от него Продукти, както и да прикачи изображения на Продуктите.

2. Отговорността за верността и законосъобразността на въведената информация относно Продуктите е на клиента. Клиентът носи отговорност и за публикуваните от него новини и всякакви други текстове, изображения и материали. Клиентът се съгласява, че  MAXCART  не носи отговорност за публикуваната от информация, текстове, изображения и материали.

3. Отговорността за авторските права върху прикачените изображения на Продуктите е на Клиента. Клиентът се съгласява, че  MAXCART не носи отговорност за придобиване и ползване на тези права.

4. Отговорността за ползването на марките на предлаганите Продуктите е на Клиента. Клиентът се съгласява,  MAXCART  не носи отговорност за придобиване и ползване на тези права.

5. Клиентът се съгласява, че  MAXCART  не предлага и не продава Продуктите на клиента, не носи отговорност за продажбата, заплащането, доставките, рекламациите и връщането на Продуктите, поръчани от Крайните потребители. 

6. Клиентът се задължава да не публикува текстове, изображения и материали, които нарушават закона или права на трети лица. 

6.1 Забранено съдържание:
Съдържание за пълнолетни
Съдържание, свързано с пропаганда срещу лице, група или организация
Съдържание, защитено с авторски права
Съдържание, свързано с наркотици, алкохол и тютюневи изделия
Съдържание, свързано с хакерство и кракване
Сайтове, предлагащи програми с възнаграждение (сайтове, заплащащи за определено действие)
Съдържание, свързано с насилие
Съдържание, свързано с оръжия
Друго незаконно съдържание- Фалшифицирани стоки, Насилствени или незаконни сексуални актове или такива с малолетни

7. Клиентът се съгласява, че  MAXCART не носи отговорност към крайните потребители по смисъла на Закона за защита на потребителите, както и към останалите търговци и предприятия по смисъла на Закона за защита на конкуренцията, тъй като не е търговец или доставчик на продаваните Продукти, а само предлага услуга по създаване и поддръжка на онлайн магазина на клиента.  MAXCART не носи отговорност към клиента, когато последният е извършил закононарушение при продажбата на своите Продукти или е увредил правата или законните интереси на трети лица. 

8. Клиентът е длъжен сам да осигури всички лицензи, разрешения и регистрации за продажбата на Продуктите чрез онлайн магазина.

9. Клиентът се съгласява, че при възникнал спор с трети лица или наложена санкция или друг вид наказание на MAXCART, Клиентът се задължава да обезщети MAXCART за всички платени имуществени санкции, обезщетения и други разходи, резултат от недобросъвестни или незаконосъобразни действия или бездействия на клиента, включително когато клиентът е посочил неверни данни в онлайн магазина,  нарушил е правата на потребителите, авторските права на трети лица, лични данни или правилата на конкуренцията и др.

VIII. Поддръжка на онлайн магазина

1. При възникнал проблем с достъпа или ползването на онлайн магазина, клиентът ще уведоми MAXCART на следните телефони или email адрес: support@maxcart.bg.

2. MAXCART ще положи всички разумни усилия за отстраняване на възникналия проблем. 

3. MAXCART  не носи отговорност при възникнали проблеми, следствие на форс мажор, или на други причини, различни от програмна грешка, както и когато клиентът или крайните потребители са въвели неверни или погрешни данни или са ползвали онлайн магазина без да спазват тези Общи условия, Общите условия на съответния онлайн магазин, инструкциите за създаване и ползване на MAXCART ™, указанията на  MAXCART или разпоредбите на закона. MAXCART не носи отговорност за нанесени вреди и пропуснати ползи на Клиента, следствие на проблем с онлайн магазина.

X. Лични данни

1. MAXCART е оператор на лични данни, регистриран по Закона за защита на личните данни. MAXCART се задължава да положи грижа за запазване на личните данни, както и да не разпространява, продава или предоставя на трети лица личните данни на клиентите си, освен ако това не е нужно за извършването на дейността на  MAXCART  или не се изисква от компетентен орган, съгласно изискванията на закона.

2. С попълването на личните данни клиентът потвърждава, че е предоставил личните си данни доброволно и че дава изричното си разрешение за събиране, обработване, съхранение и предоставяне на тези данни в съответствие с действащото българско законодателство и когато това е нужно за осигуряване на предлаганите услуги, за счетоводни нужди, за установяване на контакт с клиента и за изпращане на уведомления за услугите, предоставяни от MAXCART.

3. При попълване на данните Kлиентът е длъжен да предостави пълни и верни данни относно самоличността си и другите изискуеми данни. Ако клиентът е предоставил неверни или непълни данни,  MAXCART не носи отговорност при неизпълнение поетите ангажименти.

4. Клиентът носи отговорност за попълването на чужди лични данни. При възникнал спор кое лице се е обвързало с настоящите Общи условия, за клиент се счита лицето, което е заплатило цената за ползване на онлайн магазина.

5. Клиентът следва да се регистрира като оператор на лични данни в съответствие със Закона за защита на личните данни и да иска съгласие от крайните потребители за свирането, обработването и съхраняването на личните им данни. Клиентът носи отговорност за начина, по който събира, обработва и съхранява личните данни на крайните потребители.

6. MAXCART има право да изпраща на Клиентите незаявени предварително търговски съобщения, за да направи запитвания, да провежда анкети или да им предложи реклами и информация на свои или оферирани от други търговци стоки и услуги. Данните могат да бъдат използвани за изпращане на незаявени търговски съобщения. С попълването на свои данни Клиентът дава съгласие на MAXCART да събира и други данни за Клиента и крайните потребители, например IP адрес, време на посещение, място, от което е достъпна Интернет страницата, име и версия на уеб-браузъра, операционна система и други параметри, предоставени от уеб-браузъра чрез който е осъществен достъпа на Интернет страницата и всякаква друга информация. Събраните данни могат да бъдат използвани от MAXCART за статистически и маркетингови проучвания, за подобряване на услугите, предоставяни на клиентите. 

7. Клиентът дава на MAXCART право на достъп, съхранение и обработка на личните данни на крайните потребители, както и всяка друга информация относно предлаганите Продукти, цени и цялостната им дейност. MAXCART  има право да сравнява всички тези параметри и да публикува по своя преценка всякаква информация и статистика за клиента, неговите Продукти и дейност (т. нар. агрегатор на цени). 

8. Клиентът се задължава да осигури съгласието на крайните потребители за събиране на тази информация чрез Общите условия на съответния онлайн магазин.

XI. Права и задължения на страните

1. Клиентът разбира и се съгласява, че MAXCART  има правото да решава кои действия на Клиента представляват нарушение на настоящите Общи условия, както и да предприема съответните мерки за отстраняване на нарушението. 

2. MAXCART има право, при преценка за потенциален риск за сигурността и/или нарушаване на нормалната работа на платформата, да забрани използването и стартирането на конкретен софтуер, скрипт или други материали, разположени на онлайн магазина на Клиента. 

3. Клиентът няма право да добавя/конфигурира в контролния панел домейни или поддомейни, над които няма право на ползване, контрол и управление. 

4. Клиентът се задължава да не публикува материали, съдържащи вируси или други програми, чиято цел е да разрушат или навредят на платформата или на друга система, както и материали със забранено, непристойно, клеветническо, заплашително или злонамерено съдържание за MAXCART  или за трето лице. MAXCART си запазва правото да премахва и/или редактира подобни материали.

5. MAXCART си запазва правото да прекрати предоставянето на Услугата, за Клиенти, чиито онлайн магазини причиняват натоварвания, или поради други събития, които нарушават нормалната работа на платформата, включително ако Клиентът е надвишил установените от  MAXCART лимити.

6. Клиентът се съгласява да не използва предоставените му от MAXCART  услуги за изпращане на непоискани търговски съобщения (нежелана поща, спам) в нарушение на българското законодателство и правата на третите лица. 

7. Клиентът няма право да използва или да разрешава на трети лица да използват онлайн магазина или платформата MAXCART ™, за да предприема и извършва атаки и злонамерени действия към която и да е друга компютърна система, свързана с интернет. 

8. Клиентът се задължава при отправяне на заявки за системна поддръжка или осъществяване на друга комуникация със служителите на  MAXCART  да спазва добрите нрави, морала и възприетите в обичаите критерии за вежливо поведение.

9. Когато Клиентът предостави достъп за ползване и управление на неговия онлайн магазин на трети лица, той носи отговорност за действията на тези лица като за свои.

10. Клиентът носи отговорност за поверителността на неговите данни за достъп до онлайн магазина (потребителско име и парола) и поема пълна отговорност за дейности/действия, извършени през неговия профил и в неговия онлайн магазин. В случай на съмнение, че по някаква причина поверителността на данните му е поставена под заплаха, Клиентът незабавно трябва да уведоми екипа на MAXCART. 

11. MAXCART не е длъжен да извършва наблюдение на информацията, която съхранява, пренася или прави достъпна, нито да търси факти и обстоятелства, указващи извършването на неправомерна дейност.

12. Клиентът разбира и се съгласява, че MAXCART има право да преустанови достъпа на Клиента до онлайн магазина, ако Клиентът нарушава Общите условия, Политиките или закона, като в този случай MAXCART не носи отговорност за загуба на данни на Клиента или други вреди. 

XII. Прекратяване на услугата

1. Нарушаването на тези Общи условия или Политиките за ползване, публикувани на уеб-сайта на платформата, може да доведе до временно или постоянно прекратяване на услугите и преустановяване на достъпа на Клиента до онлайн магазина, без MAXCART да дължи уведомление, предупреждение или каквото и да е обезщетение на Клиента.

2. Когато Клиентът ползва онлайн магазина в противоречие на действащото законодателство, настоящите Общи условия, Политиките за ползване, публикувани на уеб-сайта на платформата, или други правила, изложени в maxcart.bg, както и когато е налице основателно съмнение за такова действие или бездействие, MAXCART има право да откаже предоставянето на услугата и да преустанови достъпа на Клиента до онлайн магазина без уведомление, предизвестие и без да дължи обезщетение или друг вид компенсация. 

3. При горните условия MAXCART може по своя преценка да премахне отделни материали от онлайн магазина на Клиента вместо да прекрати изцяло ползването му от клиента.

4. По собствена преценка, MAXCART има право, вместо да прекрати услугата, да изиска от Клиента да отстрани нарушението, като Клиентът е длъжен да предприеме действия по отстраняване на нарушението до 24 часа, след като е получил уведомлението, ако MAXCART не е посочил друг срок. До отстраняване на нарушението MAXCART има право да прекрати временно предоставянето на услугите на Клиента. Когато Клиентът не отстрани нарушението в посочения срок, MAXCART има право да прекрати изцяло предоставянето на услугите на Клиента. Във всички случаи MAXCART не носи отговорност за загуба на данни от страна на Клиента и не му дължи обезщетение. 

5. Във всички случаи Клиентът дължи на MAXCART обезщетение за всички вреди и пропуснати ползи, причинени в следствие на нарушението.

XIII. Подаване на оплаквания и жалби

1. Клиентът има право да подаде оплакване, ако услугите на MAXCART ™ не съответстват на настоящите Общи условия. Оплакването може да бъде подадено в електронна или писмена форма и трябва да съдържа данни за клиента, включително адрес на електронна поща, както и описание на нарушените условия.

2. Адресът за подаване на оплакване е писмена форма е:  гр. София, ул Гладстоун 32 ет. 2
3. Адресът за подаване на оплакване в електронна форма: sales@maxcart.bg

4. Срокът за подаване на оплакване е 3 дни от събитието.

5. Екипът на MAXCART ще разгледа надлежно подадените оплаквания в срок до 14 дни след получаването им и ще отговори на електронния адрес, посочен от Клиента.

XIV. Авторски права и други права на интелектуална собственост

1. Цялото съдържание на портала MAXCART ™, включително всички публикувани текстове, изображения, снимки, видео материали, статии, програмен код (без тези, които са въведени и приложени от клиента във връзка с предлаганите от него Продукти), са със запазени авторски права. Те принадлежат на MAXCART и се намират под защитата на Закона за авторското право и сродните му права. Копирането и използването им представлява грубо нарушение на правата на автора и на императивните разпоредби на българското законодателство.

2. Клиентът няма право да копира, съхранява, обработва, публикува, разпространява в първоначален или преработен вид, както и да използва по какъвто и да е друг начин текстовете, изображенията или други части от съдържанието на портала MAXCART ™.

3. При създаването на онлайн магазин Клиентът не придобива каквито и да е права или лицензии върху MAXCART ™, създадения от него онлайн магазин или марката MAXCART™. Клиентът има право само да ползва своя онлайн магазин, докато заплаща месечния абонамент или до прекратяването на услугата от страна на MAXCART при условията на настоящите Общи условия. Клиентът няма право да претендира каквито и да е права или лицензии върху MAXCART ™, съответния онлайн магазин, отделни техни елементи или търговските марки на MAXCART, няма право да предлага или предоставя такива права на трети лица.

4. Клиентът няма право на достъп до програмния код на онлайн магазина и няма право да го копира или модифицира по какъвто и да е начин. Всеки опит на Клиента за достъп, копиране или промени в програмния код на платформата се считат за грубо нарушение на настоящите Общи условия и на правата на MAXCART. Клиентът няма право да премахва или скрива информация за авторските права или правата върху марките на MAXCART.

5. В случай на неизпълнение MAXCART има право незабавно да прекрати ползването на онлайн магазина от клиента без уведомление или предизвестие, както и да иска обезщетение за всички нанесени вреди и пропуснати ползи от действията на Kлиента. 

6. Клиентът се задължава да осигури съгласието на крайните потребители за спазване на авторските права и другите права на интелектуална собственост на MAXCART.

7. Търговската марка MAXCART ™ и домейните с това наименование са собственост на MAXCART. Използването на тази търговска марка, домейн или име, пряко или косвено (като например, но не само чрез мета таговете и други техники за индексиране или търсене в интернет) без предварително писмено разрешение от MAXCART е забранено и се наказва според закона. 

8. Забраните за нарушаване на авторските и другите права на интелектуална собственост на MAXCART са валидни за всички трети лица, като при нарушение MAXCART има право да обезщетение за всички нанесени вреди и пропуснати ползи от действията на третите лица.

XV. Изменения на платформата

1. MAXCART има право по всяко време да прави изменения и подобрения на платформата, както и на формата и съдържанието на предоставяните услуги, доколкото не се нарушават основните функции на онлайн магазина.

2. MAXCART има право временно да преустанови предлаганите услуги, ако това е необходимо за тяхното актуализиране.

3. В тези случаи MAXCART не носи отговорност за причинени вреди и пропуснати ползи на Клиентите.

XVI. Комуникация с клиента

1. С попълването на данните и координати за връзка клиентът дава изричното си съгласие MAXCART  да ползва всички технически средства за комуникация с клиента, за които клиентът е посочил координати за връзка.

2. Предоставянето на данни и координати за връзка от страна на клиента не задължава MAXCART да осъществи контакт с клиента.

3. Езикът на тези Общи условия и комуникация с Клиента е български.

XVII. Информация и съгласие

1. Клиентът декларира, че му е предоставена информация и е запознат с:

a) името и адреса, както и всички други идентифициращи данни на MAXCART;
b) всички характеристики на стоките и услугите, предоставяни от MAXCART;
c) цената на стоките и услугите с включени всички данъци и такси, както и количеството на поръчаните продукти;
d) начина на плащане и другите условия на предоставяне на услугите;
e) правото на потребителя да се откаже от услугите;
f) периода, за който цената на услугите е в сила;
g) условията за ползване на услугите;
h) условията и срока на гаранцията;
i) информация за контакт с MAXCART, включително по телефон и електронна поща;
j) техническите стъпки по сключването на договора и тяхното правно значение;
k) техническите средства за установяване и поправяне на грешки при въвеждането на информация, преди да бъде направено изявлението за сключване на договора.

2. Клиентът дава съгласието си за сключването на договор от разстояние, както и за авансови и предварителни плащания за доставката на продуктите.

XVIII. Уведомления

1. Доколкото изрично не е указано друго, всички уведомления, се извършват на адресите за контакти, обявени на видно място в MAXCART.BG и респективно на електронната поща и адреса за контакт на клиента.

XIX. Информация за посетители

1. Всички посетители на платформата се задължават да спазват настоящите Общи условия в частта им относно авторските и другите права на MAXCART, както и да се въздържат от всякакви действия, които биха увредили правата или законните интереси на MAXCART, включително да не публикуват материали, съдържащи вируси или други програми, чиято цел е да разрушат или навредят на платформата или на друга система, както и материали със забранено, непристойно, клеветническо, заплашително или злонамерено съдържание за MAXCART или за трето лице. MAXCART си запазва правото да премахва и/или редактира подобни материали.

2. MAXCART единствено и само поддържа платформата MAXCART ™ и не продава Продуктите на Клиентите. MAXCART не носи отговорност за вреди, причинени от некоректно поведение на Клиенти, ползващи онлайн магазини или от трети лица; за качеството, доставката или другите условия за закупуване на Продуктите на Клиента; за нарушаване на авторските и други права на трети лица от страна на Клиентите; за вреди, настъпили при липса или прекъсване на достъпността до платформата MAXCART ™, независещи от MAXCART. 

XX. Частична недействителност

1. Недействителността на отделни текстове от тези общи условия не влече недействителност на целите Общи условия.

XXI. Непреодолима сила и други условия

1. MAXCART не носи отговорност за неизпълнение, частично или изцяло на задължения и ангажименти, следствие на непреодолима сила.

2. При наличие на непреодолима сила MAXCART следва да уведоми клиента съгласно изискванията на българското законодателство.

3. MAXCART не е носи отговорност за вреди, пропуснати ползи, разходи, искове или други отговорности към клиентите или към крайните потребители, ако те са настъпили, вследствие неспазване на тези Общи условия и Политиките на MAXCART ™, Общите условия на съответния онлайн магазин или действащото законодателство от страна на клиент или краен потребител. 

4. Клиентът се съгласява, че във всички случаи отговорността на MAXCART не може да надхвърля размера на три месечен абонамент според избрания от Клиента абонаментен план.

XXII. Изменение на Общите условия

1. MAXCART си запазва правото да променя Общите условия и Политиките за ползване, без предварително уведомление до клиентите.

2. MAXCART не носи отговорност за грешки, които могат да се появят на интернет страницата на портала, включително за грешки, причинени от промени, настройки и други действия, които не са извършени от MAXCART.

XXIII. Приложимо право

1. За неуредените въпроси се прилага българското законодателство и Политиките за ползване, включително при ползване на платформата от чуждестранни клиенти. Всички спорове, свързани услугите, предоставяни чрез MAXCART ™, се разрешават от компетентния български съд.

2. Политиките за ползване на MAXCART ™ са неразделна част от тези Общи условия и задължителни за Клиента.


XXIV. Условия на промоцията MAXFRIDAY

- За да се възползвате от промоционалния абонамент е необходимо да заплатите в до 5 дневен срок най-късно до 29.11.2016г.
- Поръчки, които са реализирани в периода на промоцията, но не са платени до 29.11.2016г. могат да се активират при стандартните цени за регистрация.
- Промоционалната цена важи за предплатащане от 1, 3, 6 или 12 месечен абонамент но не повече от 12 месеца.
- Промоционалните цени от MAXFRIDAY ще бъдат активни само днес на 25.11.2016г.

Стандартни отстъпки на абонаментните пакет, спрямо промоционалните на MAXFRIDAY са, както следва:

Абонам. период Стандартна отстъпка MAXFRIDAY отстъпка за днес
1 месец 0% 0% общо
3 месеца 5% 10% общо
6 месеца 15% 25% общо
12 месеца 30% 40% общо
 Започнете да продавате повече още днес!